Llansamlet

Cymdeithas Hanesyddol

Historical Society

A picture to ponder on

St Samlet’s Church, c1850